ALGEMENE VOORWAARDEN ANSIGT (owner of Lukas Kwant)
.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

ARTIKEL 2. DE ONDERNEMER

Ondernemer: ANSIGT
Handelend onder de naam ANSIGT
Zeteladres: van Breugelplantsoen 42, 3771 VR Barneveld
Land: Nederland
Contactpersoon: Anouk Kwant
Telefoonnummer: +31 (0) 6 11914419
E-mail: info@lukaskwant.com
KvK-nummer: 69473724
Btw-identificatienummer: NL212835634B01
ANSIGT is producent en leverancier van Lukas Kwant.

ARTIKEL 3. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ANSIGT gevestigd te Barneveld, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69473724 optreedt als verkoper van zaken of verstrekker van informatie en diensten.
1.2. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
1.3. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de klant van ANSIGT (nader te noemen de klant) zijn niet van toepassing.
1.4 Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de bezoeker van de ANSIGT website (nader te noemen de bezoeker) zijn niet van toepassing.

ARTIKEL 4. AANBOD

2.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten te zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
2.3. Alle aanbiedingen van ANSIGT zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk uit de aanbieding het tegendeel blijkt. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten.
2.4. De in folders of andere documentatie van ANSIGT opgenomen gegevens zoals prijzen, specificaties en afbeeldingen zijn aan wijziging onderhevig en binden ANSIGT niet, tenzij deze gegevens uitdrukkelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3. PRIJZEN

3.1. De prijzen luiden in Euro's, exclusief Nederlandse omzetbelasting van 6 % en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alle aanbiedingen / afbeeldingen / prijzen zijn onder voorbehoud van type fouten en / of wijzigingen door de fabrikant.

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. Een overeenkomst met de klant komt tot stand wanneer u deze via, e-mail of webshop een of meerdere producten, inclusief de mogelijk vereiste aangeboden dienst zoals een instructie of training, heeft besteld en de op het formulier getoonde samenvatting van de bestelling heeft bevestigd.
4.2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
4.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.4. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende veertien dagen, tenzij anders afgesproken. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument.
4.5. Tijdens deze termijn van herroeping zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Consument retourneert in de originele staat en verpakking aan de ondernemer.
4.6. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de portokosten voor zijn rekening.
4.7. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 5. LEVERTIJD

5.1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. ANSIGT zal echter redelijkerwijs het mogelijke doen om levering op of binnen levertijd te realiseren.
5.2. Indien de levertijd meer bedraagt dan 5 dagen zal de klant hier zo spoedig mogelijk na de bestelling van op de hoogte worden gesteld.
5.3. Zodra ANSIGT kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de opgegeven levertijd onmogelijk maken, geeft ANSIGT hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan de klant onder opgave van de verwachte nieuwe levertijd.
5.4. Indien de verhindering van de nakoming, als in het vorige bedoeld, langer dan dertig (30) dagen aanhoudt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden of nietig te verklaren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 6. AFLEVERING, BEZORGING

6.1. Op verzoek van de klant kan ANSIGT de zaken bezorgen op een door de klant aan te geven plaats binnen Nederland. Indien de klant de zaken naar het buitenland wil versturen, worden hiervoor extra verzendkosten in rekening gebracht aan de klant.
6.2. ANSIGT zal voor bezorging binnen Nederland extra kosten, zoals vermeld bij de winkelwagen, aan de klant in rekening brengen, tenzij anders met klant schriftelijk is afgestemd.
6.3. ANSIGT is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van ANSIGT.

ARTIKEL 7. RISICO

7.1. Het risico van de zaken gaat van ANSIGT over op de klant op het moment van aflevering of bezorging ('af voorraadplaats').
7.2. Indien de klant niet tijdig aan ANSIGT mededeelt (per e-mail) de zaken niet in ontvangst te kunnen nemen, gaat het ANSIGT risico over van ANSIGT op de klant op het moment dat de klant in verzuim is en zal ANSIGT de zaken gedurende een redelijke termijn, binnen 8 dagen, daarna opslaan en verzekeren, een en ander voor de rekening en risico van de klant.

ARTIKEL 8. EIGENDOM

8.1. Het eigendom van de zaken gaat van ANSIGT over op de klant eerst nadat de klant de koopprijs en al het overige dat zij krachtens enige koopovereenkomst, alsmede krachtens een vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige aan ANSIGT is verschuldigd, heeft voldaan.

8.2. Rechten op uitkering op verzekeringsovereenkomst worden op voorhand gecedeerd door de afnemers van ANSIGT.

ARTIKEL 9. BETALING

9.1. Eenmalige incasso: het automatische incasso vindt plaats ten tijde direct na de aflevering of bezorging.
9.2. Op rekening: binnen 30 dagen na de factuurdatum dient de betaling plaats te vinden. Een ander termijn geldt alleen als ANSIGT dit met de klant nadrukkelijk heeft afgesproken.
9.3. ANSIGT heeft te allen tijde de bevoegdheid een vooruitbetaling van maximaal 50% van de koopprijs van de klant te verlangen.
9.4. Na schriftelijke bevestiging door ANSIGT kan de betaling in twee termijnen geschieden, waarbij het totale betalingsbedrag minimaal EUR 6000,- bedraagt.
9.5. Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist en is de klant gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim, onverminderd de aan ANSIGT verder toekomende rechten.
9.6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die ANSIGT moet maken tot verhaal van haar vordering(en), zijn geheel voor rekening van de in verzuim zijnde klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het uitstaande bedrag met een minimum van fl. 150,00 excl. BTW per onbetaalde factuur.

ARTIKEL 10. FABRIEKS GARANTIE

10.1. ANSIGT geeft primair geen garantie, tenzij anders overeengekomen is zoals garantie voor de geleverde zaken overeenkomstig de fabrieks- c.q. importeursbepalingen gedurende de op het garantiebewijs vermelde termijn.
10.2. Een beroep op garantie wordt slechts door ANSIGT in behandeling genomen indien de klant dit beroep bij ANSIGT indient binnen 5 dagen nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te constateren.
10.3. Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door ANSIGT aan de klant afgegeven factuur en de getekende waardebon voor training.
10.4. Indien het een technisch gebreken is, zal ANSIGT met toestemming van de toeleverancier voor vervangend materiaal zorgen.
10.5. Ieder recht op garantie vervalt indien:

  • Zonder toestemming van ANSIGT, door of namens de klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken zijn aangebracht.

• Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaak, waaronder wordt begrepen het nalaten van de aangeboden instructie / training of het niet naleven van de voorgeschreven gebruiksaanwijzingen of normaal onderhoud.

• De geleverde zaak wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik.

10.6. De kosten voor wijziging in of reparaties aan de geleverde zaken die zonder voorafgaande toestemming van ANSIGT door of namens de klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van ANSIGT.

ARTIKEL 11. RESTITUTIE GELD BIJ NIET GESCHIKT PRODUCT

11.1. Indien het afgeleverde artikel afwijkt van het door de klant bestelde type nummer of kleur of als er op de website van ANSIGT een onjuiste omschrijving vermeld staat, geldt dat na overleg met ANSIGT, het product geretourneerd mag worden, waarna het geld gerestitueerd zal worden.
11.2. De restitutie garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door ANSIGT aan de klant afgegeven factuur en indien deze binnen 5 dagen na ontvangst door de klant is gemeld (per e-mail) aan ANSIGT.
11.3. Retournering dient plaats te vinden binnen 10 dagen na ontvangst, doch uiterlijk binnen 5 dagen na het beroep op de restitutie garantie.
11.4. De wijze van retournering dient in overleg met ANSIGT bepaald te worden.
11.5. In geval van restitutie garantie zal ANSIGT het aankoopbedrag crediteren.

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1. ANSIGT is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door ANSIGT.
12.2. De aansprakelijkheid van ANSIGT overeenkomstig het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak of dienst of tot het bedrag tot welke de DAS Verzekering aanspraak op stelt.
12.3. ANSIGT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.
12.4. Op de site van ANSIGT en tijdens instructie bijeenkomsten kan de klant of bezoeker praktische informatie (artikels, adviezen...) raadplegen. ANSIGT wijst elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van deze praktische informatie af.
12.5. De klant kan ANSIGT niet voor zaken aansprakelijk stellen als gevolg van gebrek door de toeleverancier.

ARTIKEL 13. ONTBINDING

13.1. Indien de klant de bij ANSIGT geplaatste bestelling wil annuleren, behoort ANSIGT hiervan binnen 5 dagen na datum orderontvangst op de hoogte te zijn gesteld door de klant. Zolang binnen de 5 dagen de te leveren goederen nog niet zijn verzonden kan de klant de bij ANSIGT geplaatste bestelling annuleren.
13.2. Retournering is mogelijk binnen 5 dagen. Mocht de bestelling reeds bij de klant zijn afgeleverd, neemt ANSIGT het geannuleerde artikel retour, mits in originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking.
13.3. De kosten van het terugzenden van het artikel zijn geheel voor rekening van de klant.
13.4. Als de klant zich aan de voorgaande voorwaarden heeft gehouden, wordt de betaalopdracht voor creditering door ANSIGT binnen een week aan de bank van ANSIGT gegeven.
13.5. Indien de klant een of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is zij van rechtswege in verzuim. Als dan heeft ANSIGT het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een kennisgeving (per e-mail) aan de klant, zonder dat ANSIGT tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele ANSIGT verder toekomende rechten.
13.6. Alle vorderingen, die ANSIGT in geval van ontbinding van de overeenkomst op de klant mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM

14.1. Alle elementen van de door ANSIGT ontworpen website van lukaskwant.com zijn beschermd door de auteursrechten van ANSIGT. 
14.2. Alle door ANSIGT gepatenteerde productiemiddelen mogen onder strikte goedkeuring door ANSIGT gebruikt worden. Na beëindiging van het productiecontract dienen de productiemiddelen terug aan ANSIGT worden geleverd, tenzij anders overeengekomen is.
14.3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ANSIGT, mag de klant of bezoeker geen informatie, product of dienst die de klant of bezoeker via deze site heeft gekregen, wijzigen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, vertegenwoordigen, reproduceren, publiceren, onder licentie in concessie geven, overdragen noch verkopen, en evenmin documenten en/of producten maken die afgeleid zijn van bovengenoemde elementen.
14.4. De databank van ANSIGT is een databank in de zin van artikel 1 aanhef onder a) Databankenwet 1999. ANSIGT dient als de producent in de zin van artikel 1 aanhef onder b) van deze wet te worden beschouwd. Het is de klant of bezoeker verboden om een in kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de databank op te vragen en of her te gebruiken.

ARTIKEL 15. PERSOONSGEGEVENS

15.1. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door ANSIGT nageleefd. Wanneer de klant zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, kan de klant hierover met ANSIGT contact opnemen. ANSIGT zal de klant de gewenste informatie verschaffen of het databestand aanpassen.
15.2. ANSIGT zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor:

• De uitvoering van de bestelling van de klant

• Uitvoering van eventuele garanties

• Het verschaffen van informatie, zulks slechts alleen indien de klant niet heeft aangegeven daar geen prijs op te stellen.

15.3. Door ANSIGT zullen geen gegevens verstrekt worden aan derden tenzij dit wettelijk verplicht is.
15.4. Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek aan het adres van ANSIGT, kan een klant die zijn identiteit aantoont, van ANSIGT gratis schriftelijke mededeling krijgen van de hem betreffende persoonlijke gegevens en deze doen verbeteren indien ze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn. Voorts zal ANSIGT persoonsgegevens verwijderen, indien de klant dat wenst.
15.5. ANSIGT verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen om de gegevens van persoonlijke aard te beschermen, meer bepaald om te voorkomen dat ze zouden worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden.
15.6. De klantgegevens zullen worden opgeslagen in het bestand voor een periode die eindigt drie jaar na het verlopen van de garantie van de laatste aankoop door de klant bij ANSIGT.

ARTIKEL 16. GESCHILLEN

16.1. Op alle gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende alsmede op alle handelingen is Nederlands recht van toepassing.
16.2. Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

ARTIKEL 17. OVERMACHT

17.1. Bij overmacht is ANSIGT bevoegd om eenzijdig de verplichtingen te ontbinden.

ARTIKEL 18. VRIJWARING

18.1. De afnemer vrijwaart ANSIGT voor alle aanspraken van derden ter zake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens de afnemer in deze zaak is uitgesloten.
18.2. De afnemer vrijwaart ANSIGT voor alle aanspraken van derden op grond vanproductenaansprakelijkheid.

Deze Algemene Voorwaarden zijn bepaald door ANSIGT, Anouk Kwant en Lukas Kwant en op 8 januari 2018.

MAT PREMIUM PAPIER &
GOEDE AFDRUKKWALITEIT

VEILIG
BETALEN

SNELLE
LEVERING

VOLG LUKAS KWANT

LUKAS KWANT

Over Lukas Kwant

Inspiratie

Samenwerkingen

In de media

Persoonlijk styladvies

HELP

Klantenservice

Contact

FAQ

Verzending en levering

Algemene voorwaarden